x
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim
İçerik Menü

KVKK Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  1. a)Genel: İş buaydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış olup; bu metin ile kişisel verilerinizin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
  2. b)Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz AKSU HOME ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş (“Şirket” veya “Aksu Home”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dâhilinde işlenebilecektir.  

  1. c)Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Aksu Home tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer alan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri ile ikincil düzenlemelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

1.Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

2.Ticari süreçlerimizin/Şirket faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında kişisel verileriniz;

Firmamız ürün ve hizmetlerinin sunulması, Aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, İzin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, Ürün/hizmet teklifi, Modelleme, Raporlama, Skorlama, Risk izleme, Şirketimiz merkez ve şubeleri ile iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları, Potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar ile şirketimizin faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. 

3.Müşteriden T.C. Kimlik Numarası  alınması KVKK kapsamında sözleşmenin ifası gereği zorunludur. Ayrıca Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Md.6’ya göre bu veriler zorunlu unsurdur. E -Devlet şifresi, tapu bilgileri, SSK/SGK/BAĞKUR bilgileri senetle satış yapılan sözleşmelerde belli bir meblağın üzerindeki alışverişler için ödeme gücünün tespitine yarar bilgiler olduğundan müşteriden  alınması gerekmektedir .Müşteri bilgi alınması için kişisel veri ve özel nitelikteki kişisel verilere şirketin ulaşmasını ve kişisel nitelikteki kişisel verilerin  işlenmesini kabul eder.

Ç) KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler ’in Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler ’iniz işlenebilir: Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,  Aksu Home’ un  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  1. d)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak; KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarlarına, iş ortaklarımıza, şubelerimize, yurtiçi-yurtdışı iştiraklerine, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere ve yine bu amaçlara sınırlı olarak ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

  1. e)Kişisel Veri Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla merkez veya şubelerimiz, anlaşmalı bayiler sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, sosyal medya müşteri görüşmeleri, SGK ve adli kayıtların taranması, piyasa duyumları, kimlik ve adres paylaşım sistemi, SMS kanalları, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri vb. yöntemlerle toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin (c), (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 1. Fıkrasına göre kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılınan süreler dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1. f)Kişisel Verilerin Saklanması:

Kişisel verileriniz açık rızasına dayalı olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar ve açık rızanızı geri almadığınız süre boyunca işlenerek muhafaza edilecektir. Dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz.

  1. g) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi AKSU HOME ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş tarafından düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede değerlendirip bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Aksu Home tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.